• Tekstowa podstrona

   • Elektroniczna Skrzynka Podawcza SP51 – ePUAP2

    Załatw Sprawę – ePUAP (ESP)

    Zgodnie z ustawą z dnia 12 lutego 2010 roku o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (dziennik ustaw z 16 marca 2010 nr 40 poz. 230) z dniem 17 czerwca 2010 wszystkie podmioty świadczące usługi publiczne są ustawowo zobowiązane do umożliwienia interesantom wnoszenia ich wniosków w formie dokumentów elektronicznych poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą podmiotu realizującego zadanie publiczne, założonej i wyposażonej w zestandaryzowane formularze elektroniczne na ePUAP.

     

    Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie ePUAP

     

    W celu skorzytania z ePUAP niezbędne jest spełnienie dwóch warunków:

    • założenie indywidualnego (darmowego) konta użytkownika na platformie ePUAP
    • posiadanie profilu zaufanego ePUAP – użytkownik posiadający Profil Zaufany ma możliwość podpisywania pism kierowanych drogą elektroniczną do urzędów administracji publicznej. W tym zakresie podpis elektroniczny potwierdzony danymi Profilu Zaufanego jest bezpłatną alternatywą dla bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego ważnym kwalifikowanym certyfikatem.

    Profil Szkoły Podstawowej nr 51 w Szczecinie

    https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/sp51Szczecin

     

    Adres skrytki dla danej skrzynki:

    /sp51Szczecin/SkrytkaESP