• RODO

   •  

    Informacja o Inspektorze Ochrony Danych w Szkole Podstawowej nr 51 w Szczecinie:

     

    Inspektor Ochrony Danych 

    Imię i nazwisko:

    Rafał Malujda

    Telefon:

    91 85 22 093

    E-mail:

    iod@spnt.pl

     

    Zastępca Inspektora Ochrony Danych

    Imię i nazwisko:

    Agnieszka Marciniak

    Telefon:

    91 85 22 093

    E-mail:

    iod@spnt.pl

    KLAUZULE INFORMACYJNE RODO:

     

    Szanowni uczniowie, rodzice, pracownicy!

    Nasza placówka przy realizacji procesu zdalnego nauczania może korzystać z następujących rozwiązań:

    • Microsoft 365 / MS Teams;

    W związku z powyższym informujemy, że:

    1. Celem przetwarzania danych w ww. serwisach jest realizacja obowiązków wynikających z wydanego na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
     (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.), tj. realizacja podstawy programowej kształcenia w formie zdalnego nauczania za pomocą ww. platform.
    2. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 493
     ze zm.).
    3. Dane osobowe przetwarzane w ramach usługi Microsoft 365/MS Teams nie będą udostępniane do państw trzecich (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy) lub organizacji międzynarodowych.
    4. Odbiorcami danych są podmioty, którym dane osobowe zostaną powierzone do zrealizowania ww. celu ich przetwarzania, w tym Google, Microsoft oraz inni dostawcy platform wykorzystywanych do zdalnego nauczania.

    Wszelkie pozostałe informacje dot. przetwarzania danych osobowych znajdują się w ogólnej klauzuli informacyjnej dla uczniów i rodziców po przyjęciu oraz dla pracowników.