• Deklaracja dostępności

   • Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa szkoły.

    • Data publikacji strony internetowej:
    • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

    Status pod względem zgodności z ustawą

    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

    Treści niedostępne

    • – treści w postaci języka migowego

     

    Dostępność architektoniczna

    Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ul. Jodłowej 21, prowadzą do niego schody. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły.

    Do budynku szkoły – oddziały przedszkolne prowadzi główne wejście znajdujące się od ul. Mikołajczyka 20, prowadzą do niego schody. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły.

    W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych.

    Występuje podjazd dla wózków inwalidzkich (budynek ul . Jodłowa 21).

    Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.

    W szkole jest nie ma możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.

    W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

     

    Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

    • Deklarację sporządzono dnia:
    • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

    Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor placówki.
    • E-mail: sp51@miasto.szczecin.pl
    • Telefon: 91 452 33 24

    Każdy ma prawo:

    • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
    • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
    • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

    Żądanie musi zawierać:

    • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
    • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
    • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

    Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

    Skargi i odwołania

    Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

    • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 51 w Szczecinie
    • Adres: ul. Jodłowa 21
     71-114 Szczecin
    • E-mail: sp51@miasto.szczecin.pl
    • Telefon: 91 452 33 24

    Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

    Copyright 2022 Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie, All rights reserved.